De drie uitgangspunten van het leerproces: Opvoeding, Onderwijs en Samenleving

De opvoeding is uiteraard vooral een taak van u als ouder. Wij vullen dat aan op een aantal gebieden: sociaal-emotioneel, intellectueel, kunstzinnig en lichamelijk. Hierbij houden we rekening met de multiculturele samenleving en verschillende opvattingen en godsdiensten in Nederland. Bij de leeractiviteiten nemen we ook het actuele nieuws mee, zowel nationaal als internationaal. Wij vinden het belangrijk om uw kind al vroeg te interesseren voor de wereld om ons heen. Ieder kind is uniek en in het onderwijs gaan we daarom uit van de individuele mogelijkheden. Verder stimuleren wij de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de kinderen.

Hoe wordt er op De Westerburcht lesgegeven?

De kinderen worden actief betrokken bij de lessen. Hierbij houden we een vaste structuur van regel en orde aan. Er wordt in de groepen gewerkt middels het IGDI-model (=Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie). Eerst is er de groepsuitleg - met coöperatieve werkvormen- waarna de verwerking volgt. Tijdens deze verwerking wordt verlengde instructie gegeven aan de kinderen die dit nodig hebben. Deze instructie krijgen ze van de leerkracht aan de instructietafel. Na de verlengde instructie loopt de leerkracht de vaste loopronde door de klas en kunnen kinderen -m.b.v. hun blokje- aangeven of ze een vraag hebben. Dit blokje heeft een vraagteken, een rode en groene stip. Als het blokje op rood staat wordt er zelfstandig gewerkt. Staat het blokje op groen kan er bijv. worden overlegd. En mocht het blokje op een vraagteken staan weet de juf of meester dat het kind een vraag heeft.

Dankzij onze nieuwe methodes van spelling, taal en rekenen zijn we goed in staat om te differentiëren. Voor de meerpresteerders hebben we pluswerkboeken voor spelling, taal en rekenen. Er wordt door ons rekening gehouden met het tempo waarin het kind werkt, de hoeveelheid oefenstof die het kind nodig heeft en de moeilijkheidsgraad die het kind aankan. 
  
Het schoolklimaat op De Westerburcht

Op De Westerburcht bieden we de kinderen een omgeving van veiligheid, rust en duidelijkheid. Rust, veiligheid en duidelijkheid vinden we als team erg belangrijk, omdat dit de basis is om goed te kunnen functioneren. Dit bereiken we door respectvol met elkaar om te gaan en afspraken te maken. Deze afspraken maken de groepen aan het begin van het schooljaar m.b.v. de Gouden Weken van de Kanjertraining. Vanuit deze betrokken sfeer gecombineerd met een goed pedagogisch klimaat creëren we op onze school een fijne leeromgeving.

Hoe is de zorg op school geregeld?

Op De Westerburcht werkt een intern begeleider, juf Karin. Juf Karin is alle dagen op school om de leerlingenzorg aan te sturen. Zij houdt zich o.a. bezig met: groepsbesprekingen, groepsbezoeken, observaties, het aansturen van de begeleiding rond onze zorgleerlingen, het maken van trendanalyses en het adviseren van de groepsleerkrachten. Naast de expertise van onze IB-er hebben we twee collega's die op het gebied van dyslexie en gedrag zijn geschoold (master SEN). Al met al hebben we meer dan voldoende deskundigheid om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en op te pakken.

Team Westerburcht

Ons team bestaat uit 29 teamleden. Van de 26 groepsleerkrachten zijn staan er vijf meesters voor de groep. Zij geven met name les in de bovenbouw. Naast twee directieleden en een IB-er hebben we twee ICC-ers (cultuur coördinatoren) en twee ICT-ers. Tot slot hebben twee collega's de opleiding tot muziekdocent gevolgd.

Gymnastiek

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gym van een vakleerkracht.

Contacten met ouders

U kunt na schooltijd te allen tijde contact leggen met de groepsleerkracht(en) en de directie als u dat wenst. Dit kan telefonisch of via de schoolmail. 

Schooltijden

Op dit moment zijn de MR en het team zich aan het oriënteren op een continurooster. Dit schooljaar zijn onderstaande tijden nog van toepassing.

Groep 1/2: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur;
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur;
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur

Groep 3/4:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur;
woensdag: 8.30 - 12.30 uur;
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur;

Groep 5

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur;
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur;

Groepen 6 t/m 8 (Locatie: Bladergroen):

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 11.50 uur en van 13.05 - 15.15 uur;
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur;
 
 
Wat betekent De Westerburcht en waar staat de school?
 
De naam De Westerburcht is gekozen vanwege de ligging en omdat er in het verleden diverse burchten in de omgeving lagen. Daarnaast symboliseert een burcht bescherming en veiligheid. Vanaf 1 augustus 2015 gaan de in de jaren zeventig opgerichte scholen OBS De Ekkel en OBS De Kooi verder als OBS De Westerburcht. 

Wat zijn onze speerpunten voor de komende jaren?

Hieronder vindt u de speerpunten voor de komende jaren. Naast het gebruikelijke programma hebben we de na de fusie een aantal speerpunten opgepakt. Verschillende werkgroepen houden zich hiermee bezig.

*Cultuur: Onze school richt zich op de ontwikkeling van de eigen creativiteit en op het kennis maken met kunst vanuit het oogpunt dat kunst en cultuur zingevend en verrijkend zijn voor het leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen oog krijgen voor kunst en cultuur en dit met een open blik tegemoet treden. Door regelmatig in aanraking te komen met kunst en cultuur wordt het mogelijk voor de leerling om, op hun eigen wijze, hun eigen 'ik' te ontwikkelen. Op deze manier krijgen ze de kans om meer van zichzelf te laten zien. Dit zal het zelfvertrouwen van de leerlingen versterken. Onze ICC-er ontwikkelt op dit moment o.a. een doorgaande lijn voor muziekonderwijs, organiseert samen met leden van de OV de creatieve middagen en regelt de bezoekjes aan musea. Verder verzorgt Muziekschool Ben Hesselink na schooltijd muzieklessen bij ons op school. 
*Engels: Engels wordt in de toekomst steeds belangrijker voor onze leerlingen. We willen ze daarom een goede basis meegeven, zodat de uitstroom beter aanlsuit op het VO. De werkgroep Engels is druk bezig om te onderzoeken hoe en in welke groep we komend schooljaar starten met Engels;
*Lezen:  Door voldoende te lezen vergroten kinderen hun woordenschat en verhogen zij hun taalniveau. Hierdoor worden in een vroeg stadium taalachterstanden teruggedrongen met minder kans op laaggeletterdheid. Voor lezen is het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken.
De bibliotheek heeft als uitgangspunt "het vergroten van leesplezier." Dit project is echter opgezet, niet alleen om het leesplezier te vergroten en lezen te stimuleren, maar ook om het leesonderwijs te verbeteren.  
*Kanjerschool: Wat is Kanjertraining? De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om o.a. de sfeer in de groep goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Vanaf groep 1 t/m 8 wordt deze methode ingezet. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis -en voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u meer informatie vinden onder de knop "Over de school." 
*Hoog -en meerbegaafdheid: Onze methodes voor taal/spelling/rekenen/technisch lezen houden rekening met plusleerlingen. Voor deze leerlingen hebben we per basisvak pluswerkboeken. Naast de pluswerkboeken doet een aantal leerlingen in de groepen 7 en 8 aan Levelwerk. Levelwerk bestaat uit allerlei verschillende opdrachten die de leerlingen -samen- maken. Eén keer per week worden zij hierin geholpen en aangestuurd door juf Karin. Tot slot doen leerlingen uit de groepen 8 mee aan het Horizonproject. Het Horizonporject is een uitwisselingsproject met VO-scholen. Enkele voorbeelden van de projecten zijn: het doen van scheikundige proeven, wiskundige geheimen en mindstorms (= het programmeren van legorobots).